Skip to content

Rejestr umów powyżej 500 zł.

Narzędzie do prowadzenia rejestru dla podmiotu publicznego

Wprowadzenie

 

Zgodnie z nowym obowiązkiem, od 1 lipca 2022 r., jednostki sektora finansów publicznych są zobligowane do przekazywania informacji o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł. Informacje zamieszczone w rejestrze  powinny zawierać: nazwę i adres podmiotu udzielającego zamówienia, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności; rodzaj postępowania; przedmiot zamówienia; treść złożonego zamówienia; całkowita wartość zamówienia; sposób zapłaty. 

Celem udostępnienia tych informacji jest zwiększenie przejrzystości zamówień publicznych oraz umożliwienie sprawnej kontroli nad powierzonymi środkami publicznymi. Nowy obowiązek będzie dotyczył wszystkich kierowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym np. ministrów, kierowników urzędów centralnych, prezesów i wiceprezesów urzędów centralnych, a także wójtów i burmistrzów oraz starostów lub ich zastępców do spraw organizacyjnych w gminach. Ponadto, rejestr będzie służył jako źródło danych dla celów statystycznych.

Aby spełnić ten nowe wymagania, jednostki od 1 lipca 2022 r. będą musiały zapewnić, że ich pracownicy są zaznajomieni z wymogami rejestru i dysponują niezbędnymi narzędziami i systemami informatycznymi. Powinny również wdrożyć procedury regularnego aktualizowania rejestru o nowe informacje. 

Z myślą o jednostkach sektora finansów publicznych, stworzyliśmy narzędzie e-Rejestr Umów.

rejestr-umowsr

Od kiedy prowadzić rejestr umów?

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r. i w konsekwencji – od tej daty istnieć będzie obowiązek prowadzenia rejestru umów. Co istotne, obowiązkiem rejestracji objęte będą umowy zawarte począwszy od 1 stycznia 2022 r., co wynika z odrębnych dat wejścia w życie ustawy zmieniającej oraz regulacji ustanawiającej obowiązek rejestracji umów. Artykuł 13(Nowe okno)(Link do innej strony) ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wskazuje, że w rejestrach umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. od 1 stycznia 2022 r.

progam50+
1

Jakie umowy w zakresie zamówień publicznych podlegają udostępnieniu?

Jakie umowy w zakresie zamówień publicznych podlegają udostępnieniu?
Umowy w sprawach zamówień publicznych są jednymi z najczęściej zawieranych umów przez jednostki sektora finansów publicznych i właśnie dlatego rejestr umów, poza wyjątkami, będzie dotyczył również umów zawartych zgodnie z Prawem zamówień publicznych(Nowe okno)(Link do innej strony), jak i umów, do których z uwagi na wartość zamówienia, nie stosuje się PZP.

Wyjątek dotyczy umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów:

którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami ustawy(Nowe okno)(Link do innej strony) z 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa – w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów bezpieczeństwa państwa nie może zostać zagwarantowana w inny sposób, w szczególności z zastosowaniem przepisów działu VI p.z.p.
Kolejny wyjątek stanowią umowy zawierające dane, które nie mogą być ujawniane zgodnie z art. 5 ust. 1, 2 i 2a(Nowe okno)(Link do innej strony) ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Korzyści dla urzędu:

szansa na zaprezentowanie efektów swojej działalności

szansa na zaprezentowanie efektów swojej działalności

promowanie sukcesów, inwestycji, realizowanych projektów

promowanie sukcesów, inwestycji, realizowanych projektów

ulepszenie komunikacji z mieszkańcami

ulepszenie komunikacji z mieszkańcami

możliwość promowania wydarzeń, akcji

możliwość promowania wydarzeń, akcji

możliwość zawężenia reklamy do: wybranych miejscowości, terenu danej gminy, wieku, zainteresowań.

możliwość zawężenia reklamy do: wybranych miejscowości, terenu danej gminy, wieku, zainteresowań.

reklama w internecie jako zdecydowanie tańsza forma promocji urzędu w porównaniu do reklamy tradycyjnej ( w: tv, radio,, prasa lokalna np. gazetka)

reklama w internecie jako zdecydowanie tańsza forma promocji urzędu w porównaniu do reklamy tradycyjnej ( w: tv, radio,, prasa lokalna np. gazetka)

W ramach narzędzia w rejestrze otrzymujecie:

Utworzenie rejestru umów w BIP lub na stronie www – integracja z Biuletynem Informacji Publicznej lub stroną www
Umożliwia przeszukiwanie i filtrowanie umów według: numeru umowy, daty i miejsca zawarcia, długości trwania, stron umowy, przedmiotu umowy i jej wartości, źródeł współfinansowania
Dane z rejestru będą mogły być eksportowane do pliku CSV i wprowadzane do centralnego rejestru umów
Dane z rejestru będą mogły być udostępniane w formacie open data dla portalu otwartych danych - dane.gov.pl
Rejestr opracowany zgodnie z wytycznymi standardu dostępności WCAG 2.1
Wprowadzanie danych poprzez panel zarządzania
Każda wprowadzona informacja zawiera metryczkę BIP
Możliwe zmiany w układzie rejestru i rozszerzenie o nowe pola z dodatkowymi danymi
screen narzedzia rejestr umow

Oferta cenowa:

Popularny
Mini pakiet na start 1500 zł

netto/ miesięcznie

Konsultacja ( raz w miesiącu) – podczas której ustalimy zakres działań w danym miesiącu w ramach naszej współpracy
miesięczny raport przeprowadzonych działań
stworzenie i prowadzenie kampanii reklamowych – (opracowanie komunikatów reklamowych, precyzyjny dobór odpowiednich odbiorców
precyzyjny dobór słów kluczowych o największej efektywności do których ma docierać reklama, optymalizacja reklam, monitoring pozycji w Google )
precyzyjne dopasowanie grupy docelowej, do której będzie trafiać kampania reklamowa Facebook np. kierowana do sąsiednich gmin w ramach promocji wydarzenia kulturalnego
Skontaktuj się
Pakiet optymalny (cena do uzgodnienia):

działania i cena uzależnione od ustalonego zapotrzebowania podczas konsultacji telefonicznej. PAKIET ZAWIERA: Mini pakiet na start oraz

audyt mediów społecznościowych ( np. aktualnego profilu Fanpage, Linkedin. Analizujemy zaangażowanie obserwujących na publikowane treści, wykazujemy elementy do poprawy, które przyczynią się do zwiększenia liczby obserwujących.
wykonanie i wdrożenie audytu technicznego strony internetowej urzędu (poprawki techniczne, indeksowanie i widzenie strony przez wyszukiwarki )
konfiguracja oraz zarejestrowanie strony w wyszukiwarce Google/Bing
utworzenie konta Google Analytics oraz Google Search Console. (Statystyki widoczności strony internetowe Urzędu)
utworzenie i podstawowa konfiguracja strony Fanpage dla Twojego urzędu
utworzenie i konfiguracja kanału Youtube dla Twojego urzędu
dowolna ilość kampanii reklamowych w wyszukiwarce Google
dowolna ilość kampanii reklamowych na Facebooku
dowolna ilość artykułów na stronę www do 5000 znaków (ze spacją).
dowolna ilość tworzonych wpisów edukacyjnych na Facebooku ( dowolny temat) oraz ich promocja
Skontaktuj się

Dodatki:

  • utworzenie i konfiguracja podstawowa  strony Fanpage dla Twojego urzędu
  • utworzenie i konfiguracja kanału Youtube dla Twojego urzędu 
  • artykuł sponsorowany promujący działania urzędu na stronach zew. np.: rp.pl, wp.pl. polityka.pl oraz inne strony dopasowane do profilu urzędu. 
  • promowanie pobrań ( instalacji)  aplikacji mobilnej